Pomiary instalacji elektrycznych

Oferujemy wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w zakresie:

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- wyłączników różnicowoprądowych

- rezystancji izolacji rozdzielnic

- rezystancji podłóg i ścian

- rezystancji uziemień

- impedancji pętli zwarcia

- ciągłości przewodów

- sprawdzenie biegunowości

- sprawdzenie kolejności faz

- sprawdzenie spadków napięć

- rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych

- ciągłości przewodów ochronnych i ciągłości metalicznej sieci wyrównującej potencjały

Pomiary i oględziny odbiorcze i okresowe wykonujemy zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia, Część 6: Sprawdzanie.


Kontakt
an image
z-projekt
ul. Powstańców 7/16
05-804 Pruszków

Email: zbigniew.bednarek@z-projekt.pl
Phone: (+48) 501 719 132

NIP: 534-129-92-67
REGON: 140247568